AV/Privacy verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN Fitter Future gym

U bent verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden daar u bij inschrijving voor de lessen en trainingen verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.


FACILITEITEN

In de abonnementskosten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het deelnemen aan groepslessen en gebruik van trainingsmaterialen tijdens de groepslessen.


BETALINGEN ABONNEMENT

De betaling van de abonnementskosten geschiedt door middel van automatische incasso, deze zal aan het eind van iedere kalendermaand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank– of girorekening. Indien wij, om welke reden dan ook, hetverschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor u de stornokosten van €3,–per mislukte incasso in rekening te brengen. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met het minimum van 25,00 euro op u worden verhaald.

TIJDELIJK STOPZETTEN VAN HET ABONNEMENT

Bij de–activatie van het abonnement naar aanleiding van een blessure, operatie of ernstige ziekte dient men een email te sturen naar info@fitterfuture.nl met uitleg. De administratie beoordeeld en bepaald in overleg de de–activatie periode. Na deze periode loopt uw abonnement weer door. Bij een zwangerschap kunt u het abonnement opzeggen met 1 maand opzegtermijn, als u weer komt trainen, traint u de eerste maand gratis.

 

 

JAARLIJKSE VERHOGING VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN

Fitter Future gym behoudt zich het recht om èèn keer per jaar de abonnementskosten eenzijdig aan te passen door een verhoging. De verhoging zal tijdig bekend worden gemaakt.

WIJZIGING ABONNEMENT

Wijziging van het abonnement kan alleen per e–mail aan de administratie op info@fitterfuture.nl.

BEËINDIGING ABONNEMENT

Aan het einde van een contractduur gaat uw abonnement maandelijks door. U kunt het abonnement daarna maandelijks opzeggen met één maand opzegtermijn. 

Bijvoorbeeld: een maandcontract loopt t/m 31 december en u schrijft zich op 9 of 20 december uit, dan dient u alsnog te betalen t/m 31januari. Indien u niet opzegt blijft uw verplichting tot (maandelijkse)betaling lopen. Beëindiging van het abonnement ontslaat u niet van uw betalingsverplichting van reeds verschuldigde en opeisbare bedragen.

LET OP:
Beëindiging kan alleen per e–mail aan de administratie op info@fitterfuture.nl .

TRAININGEN
Onze trainingen gaan vrijwel altijd door, of er nou één iemand is of dat er 20 man of meer staat. Mocht het toch onverhoopt voorkomen dat het niet lukt om de training te verzorgen, laten wij dit via e-mail/de fitter future app zo snel mogelijk en (indien mogelijk) van tevoren weten.

OPENINGSTIJDEN

De openingstijden van de sportschool worden vastgesteld door Fitter Future en staan op onze website. Wijzigingen worden door middel van een bericht via e-mail en/of op onze site/social media.

 

FEESTDAGEN/VAKANTIES

Tijdens de erkende feestdagen kan de sportschool gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van deabonnementskosten of teruggave. Fitter Future hanteert in de zomer een zomerrooster en sommige lessen zullen samengevoegd worden.

KLEDING/TEXTIELVOORSCHRIFTEN

U bent verplicht om na de eerste week van het starten van uw abonnement, in het bezit te zijn van eigen correcte sportkleding (sportbroekje/sportshirt). Geen correcte sportkleding betekent geen deelname aan de training. Het dragen van schone/correcte sportkleding en het gebruik van een handdoek (bijv. bij zweten) is verplicht in de fitnesszaal &  kickbokszaal.  De groepslessen boven worden op blote voeten gevolgd. Beneden in de fitness zijn (schone) sportschoenen verplicht.


ORDE/INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN

Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen de sportschool van Fitter Future. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot een toegangsverbod. U dient zich te houden aan de door de trainers van Fitter Future gegeven instructies en vastgestelde (huis)reglementen ten aanzien van sportkleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of (huis)reglementen is Fitter Future gerechtigd u toegang tot de sportschool/trainingen te ontzeggen.

 

VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

De directie/trainers van Fitter Future zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het gebouw. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die tijdens de trainingen kunnen ontstaan, worden voor eigen risico genomen. U vrijwaart Fitter Future van alle aanspraken te dezen.

KLACHTEN
Heeft u een klacht? Kijk op deze pagina om te zien hoe u een klacht in kan dienen.


OVERIGE BEPALINGEN

Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Fitter Future beoordeeld en beslist.

 

AFZEGGEN TRAINING OP AFSPRAAK

Wij zijn helaas genoodzaakt trainingen op afspraak (zoals personal training, small group training etcetera) in rekening brengen als deze niet 24uur van tevoren afgezegd worden. 

 

 PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Fitter Future, gevestigd te (1431GZ) Aalsmeer aan de witteweg 53, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52403661.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • als er een lidmaatschap wordt aangevraagd online en/of papieren inschrijfformulier
 • als het lid zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit
 • als het lid onze website/facebook bezoekt
 • als het lid een wijziging doorgeeft
 • als het lid contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten
 • als het lid/een persoon zich aanmeld voor /deelneemt aan een training
 1. WELKE (PERSOONS)GEGEVENS VERZAMELEN  WIJ :
 • Voor en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht en bankgegevens
 • gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • de lidmaatschapsovereenkomst uitvoeren
 • (doorgegeven)wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken
 • versturen van digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • e-mail berichten te versturen vanuit onze ledenadministratie, secretariaat en bestuur
 • registratie van uw deelname aan trainingen
 • optimalisatie website/facebook/Instagram
 • verbetering van onze (digitale) dienstverlening
 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met ons via info@fitterfuture.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Fitter Future te Aalsmeer.
 1. GEBRUIK VAN FOTO EN VIDEO/FILM

Wij kunnen foto’s en video/film van deelnemers aan trainingen/activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website/Facebook/Instagram, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 4).

 1.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 1.  DERDEN
 • nl – ledenadministratie/boekhoud programma
 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen op onze website.